الزام درج صفر اول کدملی در رمز ورود

الزام درج صفر اول کدملی در رمز ورود

در ترم جدید حتما در قسمت رمز ورود کد ملی خود را به صورت کامل وارد کنید( وارد کردن صفر های قبل از کدملی الزامی است.) و در آخر aA اضافه کنید. برای مثال : کدملی 0011111111 در نتیجه : رمز ورود 0011111111aA

چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۹:۴۳ بازدیدها : 34983

در ترم جدید حتما در قسمت رمز ورود کد ملی خود را به صورت کامل وارد کنید( وارد کردن صفر های قبل از کدملی الزامی است.) و در آخر aA اضافه کنید.


برای مثال : کدملی > 0011111111    در نتیجه :   رمز ورود >  0011111111aA